Privacybeleid

Algemeen. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de webstek www.calidos.be.
Calidos bv, Augustijnenstraat 66, 2800 Mechelen, België, is eigenaar van deze webstek. Door gebruik van deze webstek verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. Voor opmerkingen en correspondentie in verband met deze webstek kan u mailen naar contact@calidos.be.

Intellectuele eigendomsrechten. De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze webstek zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Calidos of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Calidos de op en via deze webstek aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de webstek te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet toegestaan gebruik van de webstek. U verbindt zich er onder meer toe: a. De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken. b. Geen zodanig gebruik te maken van de webstek waardoor de webstek wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt. c. De webstek niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter. d. De webstek niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom. e. De webstek niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan Calidos te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Persoonsgegevens. Calidos verzamelt geen persoonsgegevens tenzij in volgende gevallen: a. Met het invullen en versturen van een webformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Calidos toestemming de gegevens op te slaan in een bestand van Calidos met het oog op de uitvoering van de bedoelde verwerking ervan. Dit volgens de geldende wettelijke bepalingen. De verstrekte gegevens kunnen worden doorgegeven aan de met Calidos contractueel verbonden ondernemingen, in zoverre zij voor een verenigbaar doel worden gebruikt. b. Persoonsgegevens die op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een webformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Calidos toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Calidos met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail. De verstrekte gegevens kunnen worden doorgegeven aan de met Calidos contractueel verbonden ondernemingen. c. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot contact@calidos.be

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie. Calidos kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de webstek langs waar u naar de Calidos webstek gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Cookies. Tijdens een bezoek aan de webstek kunnen automatisch zogenaamde ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de webstek beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schrijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details.

Aansprakelijkheid van Calidos

 

Informatie op de webstek. De informatie, software, producten en diensten (“informatie”) die op of via deze webstek worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Calidos staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Calidos is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de webstek, zouden voorkomen. Calidos behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de webstek op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websteks. Deze webstek kan hyperlinks naar websteks of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Calidos heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websteks of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Calidos houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websteks of webpagina’s.

Adviezen via de webstek. Indien er via de webstek rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat Calidos hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken. De Belgische wetgeving is van toepassing op deze webstek met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Mechelen bevoegd.

Bedrijfsgegevens van Calidos

Calidos bv
Augustijnenstraat, 2800 Mechelen
BTW: BE0884.833.901