Calidos

Algemene Voorwaarden

1. Bindende kracht. Behoudens schriftelijke overeenkomst, waarin uitdrukkelijk wordt afgeweken van de onderhavige algemene voorwaarden, worden alle werkzaamheden en opdrachten slechts aanvaard en uitgevoerd onder hierna volgende voorwaarden. Deze voorwaarden worden geacht door de opdrachtgever, gekend en aanvaard te zijn onder verzaking aan de eigen algemene voorwaarden, en worden geacht het geheel der zakelijke relaties tussen partijen te beheersen, niet enkel voor wat betreft de opdracht bij gelegenheid waarvan de algemene voorwaarden zullen worden meegedeeld, doch verder voor alle daarop volgende nieuwe offertes, opdrachten en overeenkomsten. Indien partijen voor één of meer der welbepaalde opdrachten uitdrukkelijk en schriftelijk afwijken van deze voorwaarden of van een gedeelte daarvan, blijven de voorwaarden tussen partijen van kracht voor wat betreft de overige of verdere offertes, opdrachten en overeenkomsten. Indien één of meer van de (deel)bepalingen van deze voorwaarden ongeldig of nietig zouden blijken te zijn, blijven alle overige (deel)bepalingen van deze voorwaarden van kracht en zal elke nietige of ongeldige (deel)bepaling in gemeenschappelijk overleg vervangen worden door een gelijkaardige bepaling die het economisch doel van de oorspronkelijke bepaling het dichtst benadert.

2. Geldigheidsduur offerte. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, bedraagt de geldigheidsduur van onze offertes 30 dagen vanaf de offertedatum.

3. Betalingsvoorwaarden. a. Al onze facturen zijn te betalen op het adres vermeld op de factuur, in euro en binnen de 8 dagen na factuurdatum. b. Bij laattijdige betaling is vanaf de 30ste dag na factuurdatum, van rechtswege en zonder vooraf gaande ingebrekestelling, een verwijlrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente te verhogen met 2 %. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro, als schadevergoeding. c. Bij iedere laattijdige betaling, evenals bij iedere niet-naleving van een (specifieke) verplichting in hoofde van de opdrachtgever, zal Calidos bovendien het recht hebben, zonder aanmaning en van rechtswege, de uitvoering van welkdanige prestaties op te schorten en slechts te hervatten na betaling resp. naleving van alle verplichtingen.

4. Normale bureeluren en tarieven. De normale bureeluren zijn van 9u00 tot 17u00 op werkdagen. Indien de opdrachtgever wenst dat de aangeboden prestaties geleverd worden buiten deze uren, dan zal dit aan volgende voorwaarden aangerekend worden, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen : a. op werkdagen na 17u00 : normaal uurtarief + 50 % b. op zaterdagen tijdens de normale bureeluren : normaal uurtarief + 50 % c. op zaterdagen na 17u00 : normaal uurtarief + 100 % d. op zon- en feestdagen : normaal uurtarief + 100 %

5. Configuratie. Elke levering, inclusief hardware, software, producten en apparatuur, gebeurt onder de volle verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Elke beslissing van de opdrachtgever wordt verondersteld genomen te zijn met kennis van zaken. Calidos kan niet aanprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van een verkeerde configuratie of karakteristieken.

6. Waarborg. Op hardware, software, producten en apparatuur gelden enkel de waarborg en licentievoorwaarden door de vervaardiger gegeven. Op software ontwikkeld door Calidos gelden de licentievoorwaarden die vermeld worden in de software; bij gebrek daaraan, geldt enkel een waarborg van drie maanden voor gebreken die erin voorkomen. Onder gebrek in een software wordt verstaan: het ontstaan van een fenomeen, waarbij een verkeerd resultaat wordt bereikt wanneer nochtans juiste gegevens op een juiste wijze worden ingebracht.

7. Aansprakelijkheid. a. Enige vertraging in de uitvoering van de opdrachten door Calidos kan geen aanleiding geven tot de betaling van een schadevergoeding. Calidos kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van haar opdracht ten gevolge van de beperkingen eigen aan het voorwerp van de opdracht / het onderzoek en/ of de beperkingen opgelegd door een autoriteit van wie redelijkerwijze mag aangenomen worden dat zij bevoegd is. In geval van overmacht zullen de verplichtingen van Calidos met betrekking tot de geleverde service of goederen worden opgeschort, zolang de overmachttoestand duurt. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan wanprestatie van toeleveranciers of onderaannemers van Calidos, onderbreking van de openbare stroomvoorziening, werkstakingen en daarmee gelijk te stellen gebeurtenissen, vervoersmoeilijkheden en import- en exporbeperkingen van de Belgische of een vreemde overheid. b. Alle werkzaamheden en opdrachten uitgevoerd door Calidos houden een middelverbintenis en geen resultaatsverbintenis in. Dit houdt in dat Calidos zich steeds zal inspannen om de opdracht naar best vermogen en volgens de regels van de kunst in de informatica- en adviespraktijk uit te voeren. c. De aansprakelijkheid van Calidos, haar organen, ondergeschikten, vertegenwoordigers en onderaannemers, aangaande de geleverde hard- en/of software en/of diensten, is uitgesloten voor elk verlies of schade, veroorzaakt door of ontstaan ten gevolge van hetzij een onjuiste of nalatige uitvoering, hetzij een gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering. Calidos is in het bijzonder niet aansprakelijk voor voor schade aan en/of verloren gaan van software en/of data in welk vorm dan ook. Calidos is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor schade met als gevolg lichamelijk letsel. d. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Calidos voor schade van welke aard dan ook beperkt tot het factuurbedrag voor de service die de schade veroorzaakte, en dit beperkt tot de facuurbedragen waarvan de factuurdatum valt in de voorafgaande periode van zes maanden te rekenen vanaf datum van kennisgeving van de schade per aangetekend schrijven. De opdrachtgever vrijwaart Calidos tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze voortvloeien uit de door Calidos geleverde service, software of goederen.

8. Klachten. Elke klacht of vordering tegen Calidos moet ingediend worden per aangetekend schrijven binnen een termijn van 3 maanden die volgen op het uitvoeren van de opdracht – aldus voor de administratieve afhandeling ervan – zoniet treedt van rechtswege rechtsverval op.

9. Confidentialiteit. De opdrachtgever en Calidos zullen alle ter gelegenheid van de uitvoering van de opdracht bekomen confidentiële gegevens ook strikt als dusdanig behandelen en alles in het werk stellen om dit confidentieel karakter te handhaven, ook na beëindiging van de opdracht.

10. Personeelsafwerving. Het is de opdrachtgever verboden het personeel van Calidos af resp. aan te werven of hoe dan ook gebruik te maken van hun diensten, tenzij mits een voorafgaande en schriftelijke toestemming van Calidos. Inbreuk op dit artikel zal van rechtswege aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding aan Calidos gelijk aan tweemaal het bruto jaarsalaris van het aan Calidos onttrokken personeelslid.

11. Toepasselijk recht en Bevoegdheid. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen is het Belgisch recht van toepassing. Alle mogelijke betwistingen tussen Calidos en de opdrachtgever zullen in der minne tussen partijen geregeld worden en wel in een goede verstandhouding en op hoog niveau. Bij gebreke aan een minnelijke regeling zal het geschil worden voorgelegd aan de rechtbanken van het arrondissement Mechelen, die uitsluitend bevoegd zijn van het geschil kennis te nemen.

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 januari 2008.